Základné informácie

 

Názov projektu:

SPEETIS - Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby v slovenskom jazyku

Číslo projektu:

APVV-0369-07

Odbor výskumu a vývoja:

20212 - Telekomunikácie

Riešiteľ:

Technická univerzita v Košiciach

Štatutárny zástupca riešiteľa:

prof. Dr.h.c. Ing. Anton Cižmár, CSc.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.

Začiatok riešenia:

01.09.2008

Ukončenie riešenia:

31.12.2010