Bakalárske práce

 

Bakalárske práce na TUKE (obhájené)

Róbert Toma, Fonetická analýza reči v kriminalistike, 2009-2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Lukáš Juhás, Analýza výšky tónu reči pre forenzné aplikácie, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Dušan Demian, Detekcia akustických udalostí v bezpečnostných aplikáciách, 2009-2010, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (školiteľ)

Martin Pastirčák, Webovské rozhranie k multimediálnej databáze, 2009-2010, Ing. Matúš Pleva, PhD. (školiteľ)

Miroslav Kvetko, Detekcia akustických udalostí v bezpečnostných aplikáciách, 2009 – 2010, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (školiteľ)

Tibor Rovenský, Predspracovanie reči pri automatickej analýze prirodzeného jazyka, 2009 – 2010,

Daniel Zlacký, Normalizácia reči pri automatickom spracovaní prirodzeného jazyka, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Maroš Tluščák, Adaptácia akustických modelov v automatickom rozpoznávaní reči, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Rudolf Čéč, Prerezávanie jazykových modelov, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Peter Andrejov, Akustický skórer pre systém automatického rozpoznávania reči, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ) (nezrealizovaná ?)

Martin Višňovský, Algoritmus normalizácie podľa strednej hodnoty kepstra, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Tomáš Kuruc, Detekcia rečovej aktivity, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Daniel Gašpierik, Akustika malých priestorov, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Michal Boháček, Detekcia rečovej aktivity v systémoch automatického rozpoznávania reči, 2008-2009, Jozef Juhár, doc., Ing., CSc.(školiteľ)

Peter Demeter, Mentálny stav virtuálneho agenta v úlohe aktívneho poslucháča, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Jozef Dobrovolný, Automatické rozpoznávania reči metódami dynamickej transformácie časovej osi, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Vojtech Ješo, Syntéza audiosignálov, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Vojtech Király, Hlasovom ovládané interaktívne služby v madarskom jazyku, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školitel)

Ján Knap, Indexovanie a prehľadávanie obsahu rečových dát pomocou MPEG-7 deskriptorov, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Sabol Tomáš, Indexovanie a prehladávanie obsahu audiodát pomocou MPEG-7 deskriptorov, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Jaroslav Schleicher, Algoritmy dynamického programovania v automatickom rozpoznávaní reči, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár,CSc. (školiteľ)

Pavol Vojčík, Distribuované multimediálne databázy s podporou MPEG-7 a MPEG-21, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Vladimír Záhradník, Metódy skvalitňovania rečových signálov, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Norbert Spišák, Znovu použiteľné komponenty pre návrh a vývoj rečových aplikácií v slovenčine, 2008-2009, Ing. Stanislav Ondáš, PhD.(školiteľ)

Lukáš Šoltys, Rečové aplikácie ako súčasť internetových služieb, 2008-2009, Ing.Stanislav Ondáš, PhD.(školiteľ)

Kamil Milčák, Návrh a realizácia rozhrania manažmentu chybných anotácií v multimediálnej databáze spravodajských relácií, 2008-2009, Ing. Matúš Pleva,(školiteľ)

Róber, Tiffinger, Návrh a realizácia web rozhrania na prezentáciu obsahu multimediálnej databázy spravodajských relácií, 2008-2009, prof., Ing. Anton Čižmár, CSc. (školiteľ)

 

Bakalárske záverečné práce na UNIZA (obhájené)

Terpák, T.: Hodnotenie kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, Záverečná bak. práca, KTaM, Žilinská univerzita, obhájená: jún 2010, ved. BP: Dr. Počta (školiteľ)

Viteková, M.: Evaluácia hlasom ovládaných telekomunikačných systémov a služieb, Záverečná bak. práca, KTaM, Žilinská univerzita, obhájená: jún 2010, ved. BP: Dr. Počta (školiteľ)

 

Bakalárske práce na TUKE (rozpracované)

Michal Bartko, Viacslovné jazykové modely v systémoch automatického rozpoznávania reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Ján Bujalka, Ohybné tvary slov v systémoch automatického rozpoznávania reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Oto Svätojánsky, Metódy extrakcie príznakov pre „Audio Event Detection“ systémy, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Roman Čaplár, Budovanie a anotovanie databázy pre "Audio Event Detection" systémy, 2010 – 2011, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (školiteľ)

František Olejár, Techniky extrakcie príznakov využívané v lineárnych transformáciách rečového signálu, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Radoslav Balucha, Analýza vplyvu dimenzie parametrov rečového signálu na úspešnosť rozpoznávania reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Peter Lipjanec, Vplyv redukcie šumu na automatické rozpoznávanie reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

 

Bakalárske práce na UNIZA (rozpracované)

Pavol Hanzel: Vyhľadávanie akustických udalostí v systéme MUVIS, Záverečná bak. práca, KTaM, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)