Dizertačné práce

 

Obhájené dizertačné práce

Martin Lojka, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07
Dekódovacie metódy v automatickom rozpoznávaní reči, 2007 –2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Marek Papco, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07
Robustné metódy automatického rozpoznávania plynulej reči, 2007 –2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Miroslav Katrák, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07
Klasifikácia foném reči neurónovou sieťou, 2005 –2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Matúš Pleva, Ing. – člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07
Automatické spracovanie rečových dát v multimediálnych databázach, 2006 – 2009, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (školiteľ)

Ing. Stanislav Ondáš,  Návrh a evaluácia hlasom ovládaných telekomunikačných systémov a služieb. 2009 Jozef Juhár, doc., Ing., CSc. (školiteľ)

 

Rozpracované dizertačné práce

Ján Staš, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07, morfologicky a morfematicky založené stochastické modely slovenského jazyka pre systémy ARR, 2008 –2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Milan Rusko, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07, Modelovanie prozodických javov v slovenčine, 2005 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.(školiteľ)

Sachia Darjaa, Ing. - člen riešiteľského kolektívu APVV-0369-07, Korpusový syntetizátor pre slovenčinu, 2005 – 2010
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., (školiteľ)

Lenka Macková Ing. - aktuálne prerušené štúdium, Kross-modálna analýza verbálnej a neverbálnej komunikácie, 2007 – 2010, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(školiteľ)

Viszlay Peter, Ing. –člen riešiteľského kolektívu, Sémanticky podporované rozpoznávanie kľúčových slov v reči, 2009-2012
Jozef Juhár, doc., Ing., CSc. (školiteľ)

Eva Vozáriková, Ing. –člen riešiteľského kolektívu, Detekcia a vyhodnocovanie audioudalostí pre bezpečnostné aplikácie, 2009-2012, Anton Čižmár, prof., Ing., CSc. (školiteľ)

Ing. Michal Chmulík, Selekcia audiopríznakov pomocou stochastických a evolučných optimalizačných metód pre obsahovú analýzu audia a rečových dát, 2008 - 2011, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Ing. Martin Hric, Automatické vyhľadávanie informácie v multimediálnych rečových databázach, 2009 - 2012, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.(školiteľ)

Ing. Bruno Gardlo, Objektívne metódy určovania audiovizuálnej kvality, 2009 – 2012, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.(školiteľ)

Ing. Róbert Gubka, Automatická segmentácia a indexovanie rečníkov pre inteligentnú navigáciu v zvukových dokumentoch, 2010 – 2013, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.(školiteľ)

Ing. Miroslava Mrvová, Hodnotenie kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, 2010 – 2013, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (špecialista: Ing. Peter Počta, PhD.)